In mei 2013 werd het Nationaal Techniekpact gesloten. We zijn nu acht jaar verder. Welke trends zijn zichtbaar en waar liggen nog uitdagingen? De monitor Techniekpact, een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid, geeft u hierin inzicht.

Release van Techniekpact monitor 2021

Op 14 juni 2021 is de jaarlijkse update van de Techniekpactmonitor gepubliceerd. Dit betekent een update van de cijfers over techniek. Hoe staat het ervoor met keuze voor techniek in het onderwijs? Wat is de behoefte van de arbeidsmarkt?

In het kort zien we de volgende trends:

Na een periode van groei en stabilisering is de instroom in technische profielen en studies licht gedaald. In het vmbo (bb/kb/gl) is het aandeel leerlingen dat kiest voor een technisch profiel wel iets toegenomen van 19% naar 20% tussen 2019/20 en 2020/21.

Op vmbo-TL is het aandeel betatechnisch gediplomeerden het laatste jaar gedaald van 40% naar 38%. Bij havo/vwo is het aandeel leerlingen dat kiest voor een N-profiel gedaald van 48% naar 47%.

Op het mbo is sprake van een gelijk aandeel instromende studenten in technische opleidingen van 28% in zowel 2019/20 als in 2020/21. In het hoger onderwijs is een licht dalende trend zichtbaar: in het laatste jaar is het aandeel studenten dat kiest voor een betatechnische opleiding 27% ten opzichte van voorgaand jaar met 28%.

Op de arbeidsmarkt is de laatste jaren een flinke groei geweest van het aantal personen met een technisch beroep. Dit hangt samen met een uitbreidende arbeidsmarktvraag en daarnaast een toename in technisch gediplomeerden in die periode. Tussen 2013 en 2020 is het aantal personen met een technisch beroep met 13% toegenomen. In aantallen zijn er sinds 2013 178.000 personen met een technisch beroep bijgekomen, waardoor het totaalaantal uitkomt op 1.573.000 personen in 2020. Tijdens de uitbraak van het coronavirus is de trend op de arbeidsmarkt in 2020 anders dan de voorgaande jaren. Het totaal aantal werkenden (werkzame beroepsbevolking) was in 2020 iets lager dan 2019. Dit is ook het geval voor het aantal personen met een technisch beroep. In 2020 was dat 1.573.000, tegenover 1.582.000 in 2019. Dit gaat mogelijk om een tijdelijk effect.

Het aantal vrouwen met een technisch beroep is echter wel toegenomen in 2020. Hierdoor is het aandeel vrouwen met een technisch beroep weer iets gestegen en wordt nu 14% van de technische beroepen uitgeoefend door een vrouw. 

De cijfers kunt u vinden onder verschillende tabbladen van de website.

Over het Techniekpact

Het Nationaal Techniekpact is door ruim 60 partijen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid ondertekend. Het doel: het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. Gezien de snelle technologische ontwikkelingen is het noodzaak om adequaat in te spelen op de dynamiek van de arbeidsmarkt. Er zijn reeds goede resultaten behaald en anderzijds is urgentie op verschillende thema's nog hoog. 

Aan de slag met de cijfers

De Monitor Techniekpact is een digitaal product. Op deze site kunt u zelf aan de slag met de cijfers, door middel van de interactieve grafieken. Zo kunt u per grafiek of tabel de filters gebruiken die voor u interessant zijn. Daarna kunt u de figuur opslaan als afbeelding of PDF, downloaden als CSV-bestand (bijvoorbeeld te openen in Excel), of printen. Handig voor een presentatie of in een verslag. 

Highlights 2021

 

17.000

leerlingen en leerkrachten woonden een collegetour van André Kuipers bij

20%

van vmbo-bb/kb/gl leerlingen kiest een bètatechnische richting

47%

van de havo/vwo-leerlingen kiest een N-profiel
 

 

 

28%

van de mbo-studenten kiest voor bètatechniek

27%

van hbo/wo-studenten kiezen voor bètatechniek

4%

technische lerarenopleidingen binnen instroom technische hbo opleidingen

1,57 miljoen

personen werkzaam in een technisch beroep