havo/vwo

Scholen en bedrijven werken samen aan het aanbieden van contextrijk en uitdagend techniekonderwijs op havo/vwo. Met dit doel zijn er diverse programma’s actief, die jongeren een beter beeld willen geven van de veelzijdige carrièrekansen in de techniek en ICT. Verschillende publieke en private initiatieven en publiek-private samenwerkingen in het voortgezet onderwijs dragen hieraan bij.

Cijfers van onderstaande grafieken en landkaarten zijn afkomstig van DUO. Bij zowel havo als vwo is het n-profiel het uitgangspunt voor instroom-, diploma- en doorstroomcijfers. In de draaitabellen kunt u zelf aan de slag met DUO-cijfers.

loading...

Landelijk

AANDEEL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL (4E LEERJAAR)

Het aandeel leerlingen op de havo en het vwo dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) neemt licht af na een stijging tussen 2010/11 en 2014/15 en twee opeenvolgende stabiele jaren. Op de havo is het aandeel in 2019/20 40%; het aandeel op het vwo is met 60% nog steeds beduidend hoger.

Het aandeel meisjes dat kiest voor een N-profiel is zowel op de havo als het vwo gestegen van 2010/11 tot 2017/18. Daarna daalde het aandeel heel licht. Op de havo kiest 38% van de meisjes in 2019/20 voor een N-profiel (ten opzichte van 29% in 2009/10). Op het vwo kiest 59% van de meisjes in 2019/20 voor een N-profiel (ten opzichte van 51% in 2009/10).

Bij de jongens was er op de havo sprake van een toename in keuze voor N-profielen tussen 2011/12 en 2014/15, van 42% naar 47%. Tussen 2014/15 en 2019/20 daalde de keuze voor een N-profiel van 47% naar 42%. Op het vwo is dezelfde trend zichtbaar. Het percentage jongens dat koos voor een N-profiel steeg van 61% in 2011/12 naar 66% in 2014/15. Dit daalde vervolgens naar 61% in 2019/20.

Regionaal

AANDEEL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL (4E LEERJAAR)

In de figuur is geografisch weergegeven welk deel van de leerlingen op de havo en het vwo kiest voor een technisch profiel in het vierde leerjaar.

In de Utrechtse Heuvelrug kiest in 2019/20 78% van de havo- en vwo-leerlingen voor een N-profiel. Het gaat daarbij om 212 leerlingen. Het landelijk gemiddelde is 50%.

Uitgesplitst naar leerweg, is zichtbaar dat in Westerveld relatief de meeste leerlingen op havo kiezen voor een N-profiel in 2019/20 (64%, 9 leerlingen). Gemeente Schouwen-Duiveland volgt op de voet met 63% (32 leerlingen). Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 40%. De Utrechtse Heuvelrug is de gemeente waar relatief de meeste vwo-leerlingen kiezen voor een N-profiel (96%, 188 leerlingen). Dit is fors hoger dan het landelijke cijfer van 60%.

Open het kaartje hier in een groter scherm.

loading...
loading...

AANTAL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL (4E LEERJAAR)

Het aantal leerlingen op de havo en het vwo dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is tussen 2011/12 en 2016/17 gestegen van 44.113 naar 53.743 leerlingen. Daarna is het aantal leerlingen licht gedaald tot 51.409 leerlingen in 2019/20. Voor het vwo geldt dat het aantal leerlingen met een N-profiel groeide van 23.435 in 2011/12 tot 27.012 in 2016/17 en vervolgens licht daalde tot 26.385 in 2019/20. Voor de havo geldt een toename van 20.678 in 2011/12 tot 26.731 in 2016/17 en vervolgens een daling naar 25.024 leerlingen in 2019/20.

Het aantal meisjes dat kiest voor een N-profiel is zowel op de havo als het vwo toegenomen tussen 2011/12 en 2016/17, vervolgens gestabiliseerd tot 2018/19 en alleen op havo licht gedaald in het laatste jaar (2019/2020). De toename op de havo is 8.708 meisjes in 2011/12 tot 12.469 in 2016/17. Het aantal is 12.141 in 2019/20. Op het vwo is het aantal meisjes dat kiest voor een N-profiel toegenomen van 11.233 in 2011/12 tot 13.977 in 2016/17. Dit aantal is sindsdien ongeveer gelijkgebleven en bedraagt 13.985 in 2019/20.

loading...

Landelijk

DOORSTROOM HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL NAAR BÈTATECHNISCHE OPLEIDING IN HO

Het merendeel van de leerlingen dat examen doet in een N-profiel, stroomt daarna door naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Dit percentage is gestegen van 53% van de gediplomeerden in 2010/11 naar 61% in 2014/15 en daalde daarna licht tot 58% in 2017/18. In het daaropvolgende jaar, gediplomeerden 2018/19, is dit nog steeds 58%. Op het vwo ligt het doorstroompercentage met 63% hoger dan op de havo (51%).

Regionaal

DOORSTROOM HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL NAAR BETATECHNISCHE OPLEIDING IN HO

Per gemeente is zichtbaar welk deel van de havo- en vwo-leerlingen doorstroomt van een N-profiel naar een bètatechnische opleiding. Landelijk gezien stroomt 58% van de leerlingen met een N-profiel door naar een bètatechnische studie in het hoger onderwijs. De gemeente met relatief de grootste doorstroom vanuit zowel havo als vwo is Kapelle met 85%. In aantallen betekent het dat 28 leerlingen die een diploma met N-profiel haalden in 2018/19, startten met een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs in 2019/20.

In Kapelle stromen ook relatief de meeste leerlingen met een N-profiel vanuit havo naar een bètatechnische opleiding, 87% (13 leerlingen). Dit is aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 51%. In Meerssen stromen relatief de meeste leerlingen met een N-profiel vanuit vwo door naar een bètatechnische opleiding, 84%. Het gaat daarbij om 26 leerlingen. Het landelijk gemiddelde ligt op 63%.

Open het kaartje hier in een groter scherm.

loading...

Jet-Net & TechNet

Jet-Net & TechNet is een netwerk van honderden bedrijven en scholen met als doel om jongeren een reëel en positief beeld te geven van technische beroepen. Jet-Net & TechNet koppelt bedrijven en scholen aan elkaar om meer jongeren bewust te laten kiezen voor een technische vervolgopleiding. Zowel landelijk als regionaal brengt Jet-Net & TechNet leerlingen en docenten in contact met contexten uit het bedrijfsleven om hen te laten ervaren hoe inspirerend, uitdagend en fasci­nerend een baan in de techniek, technologie en ICT kan zijn.

In 2019 waren 390 schoolvestigingen in het voortgezet onderwijs en 2.614 bedrijven aangesloten bij Jet-Net & TechNet.

4.500 leerlingen van 134 scholen deden mee aan de Career Days. Bij een Career Day ontdekken leerlingen met een technisch profiel uit 3 vmbo, 4 havo en 5 vwo een variatie aan technische beroepen en bedrijven. 540 examenleerlingen bezochten 23 bedrijven tijdens Careerdays-on-Tour. 670 leerlingen van 25 scholen en 9 bedrijven deden mee aan de Meet the Boss wedstrijd. Meet the Boss is een enerverende debatwedstrijd voor scholen en bedrijven over technologie en maatschappij.

In 2019 registreerden 81 bedrijven zich op Gastlessen, zo geregeld, mede dankzij een goede samenwerking met de FME en Innovam. 207 professionals uit het bedrijfsleven lieten zich trainen in het geven van een gastles die jongeren aanspreekt. De training werd gewaardeerd met een 7.9. Ruim 4.000 docenten en decanen werden ondersteund met kennis en tips voor een kwalitatief goede uitvoering van LOB-activiteiten via Gastlessen, zo geregeld.

Voor decanen, mentoren en docenten in het voortgezet onderwijs blijven de inzichten uit het BètaMentality-model en de 7 werelden van techniek een waardevolle bron van inspiratie voor hun lessen in LOB, techniek of technologie. In totaal werden in 2019 39 workshops/presentaties verzorgd, door 946 personen van 258 scholen vo-materialen gedownload en volgden ruim 19.000 mensen de online updates voor het voortgezet onderwijs.

Regionale VO-HO-netwerken

Hoe zorgen we voor een optimale aansluiting tussen scholen in het voortgezet en het hoger onderwijs? Hoe geven we vorm aan doorlopende vakvernieuwing? En hoe dragen we bij aan de professionele ontwikkeling van docenten? Dit zijn voorbeelden van vragen waar de tien regionale VO-HO netwerken zich voor inzetten. Zij stimuleren samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Verspreid over Nederland werken 11 universiteiten, 19 hogescholen, ruim 340 havo/vwo-scholen en circa 150 bedrijven en andere organisaties samen aan kwalitatief goed onderwijs, het bevorderen van aansluiting, doorstroming en studiesucces en het verminderen van uitval in het hoger onderwijs. De regionale VO-HO netwerken hebben de gezamenlijke ambitie om te fungeren als basisstructuur voor de onderwijsontwikkeling in Nederland waar een ieder zich drempelloos kan blijven ontwikkelen binnen alle domeinen (alfa, gamma en bèta) en interdisciplinair. Daarmee dragen de netwerken bij aan een toekomst waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen een leven lang ontwikkelt. Dit doen zij door het organiseren van activiteiten voor zowel leerlingen als docenten, waarin de volgende thema’s centraal staan:

•         Verbetering van de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs;

•         Vak- en curriculumontwikkeling in het voortgezet onderwijs;

•         Professionele ontwikkeling van docenten in voortgezet en hoger onderwijs, technische onderwijsassistenten en schoolleiders.

Gezamenlijk organiseren de regionale VO-HO netwerken jaarlijks de Hannover Messe Challenge, de grootste technologie schoolreis van Nederland. In 2019 reisden 436 leerlingen uit 4/5 havo en 5/6 vwo naar de technologiebeurs in Hannover.1 Daar ontmoetten zij ook staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer. 

VHTO: meisjes en techniek

VHTO zet zich in om de participatie van meisjes/vrouwen in bèta/techniek/ICT te vergroten. VHTO heeft in 2019 veel voorlichtingsactiviteiten over bèta, techniek en ICT uitgevoerd met leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs. Bij deze activiteiten worden vrouwelijke professionals en studenten als rolmodellen betrokken.

In het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) zijn voor 3.475 meisjes speeddates en work-shadowing-events georganiseerd met 382 vrouwelijke professionals rond keuzemomenten. In 2019 werden opnieuw buitenschoolse DigiVita Code Events georganiseerd in samenwerking met hoger onderwijsinstellingen om 310 meisjes van 8 tot 18 jaar overal in het land te leren programmeren. Nieuwe subsidie maakte het mogelijk om dit jaar ook weer een DigiVita Zomerkamp te organiseren voor 40 meisjes waarvan de ouders zich geen commercieel kamp kunnen permitteren. Tenslotte hebben 11.000 meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar deelgenomen aan Girlsday 2019; zij gingen op bezoek bij 378 bedrijven, die hun deuren openden om de meisjes te laten deelnemen aan speciaal georganiseerde activiteiten om hen kennis te laten maken met de bèta/technische werkzaamheden in de dagelijkse beroepspraktijk.

Technasium

Scholen met het predicaat Technasium bieden op havo en vwo technisch onderwijs aan. Stichting Technasium ontwikkelt samen met de scholen het technasiumonderwijs, begeleidt de regionale technasiumnetwerken waarin de scholen samenwerken, leidt docenten op (o.a. voor het vak Onderzoek & Ontwerpen) en bewaakt de kwaliteit. Doel is het bevorderen en ontwikkelen van onderwijs in de technische bètawetenschappen gedurende het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs en/of het Hoger Algemeen Vormend Onderwijs. In de cijfers is terug te zien dat dit samenhangt met een hogere doorstroom naar bètatechnisch vervolgonderwijs. 75% van de leerlingen van het technasium kiest voor een bètatechnische opleiding in 2019, tegenover 55% van de gediplomeerden met een N-profiel dat niet van het technasium komt (zie draaitabel van DUO). Op zowel havo als vwo zijn grote verschillen zichtbaar. Op de havo kiest 70% van de technasium-gediplomeerden met een N-profiel voor een technische studie in 2019, tegenover 48% van de leerlingen met een N-profiel op een niet-technasium. Van de vwo-gediplomeerden kiest 79% van het technasium voor bètatechniek, tegenover 61% van de gediplomeerden met een N-profiel op een niet-technasium.