havo/vwo

Scholen en bedrijven werken samen aan het aanbieden van contextrijk en uitdagend techniekonderwijs op havo/vwo. Met dit doel zijn er diverse programma’s actief, die jongeren een beter beeld willen geven van de veelzijdige carrièrekansen in de techniek en ICT. Verschillende publieke en private initiatieven en publiek-private samenwerkingen in het voortgezet onderwijs dragen hieraan bij.

Cijfers van onderstaande grafieken en landkaarten zijn afkomstig van DUO. Bij zowel havo als vwo is het n-profiel het uitgangspunt voor instroom-, diploma- en doorstroomcijfers. In de draaitabellen kunt u zelf aan de slag met DUO-cijfers.

loading...

Landelijk

AANDEEL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL (4E LEERJAAR)

Het aandeel leerlingen op de havo en het vwo dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) neemt af na een stijging tussen 2010/11 en 2014/15 en opeenvolgende stabiele jaren. Tussen 2014/15 en 2016/17 was het aandeel leerlingen met een N-profiel op de havo 43% en op het vwo 62%. Op de havo is het aandeel in 2020/21 39% en op het vwo 59%. Op het vwo is het aandeel leerlingen dat kiest voor een N-profiel dus nog steeds beduidend hoger dan op de havo.

Het aandeel meisjes dat kiest voor een N-profiel is zowel op de havo als het vwo flink gestegen van 2010/11 tot 2016/17. Het gaat om een stijging van 29% naar 39% op de havo en van 50% tot 60% op het vwo. Daarna daalde het aandeel heel licht. Op de havo kiest 37% van de meisjes in 2020/21 voor een N-profiel. Op het vwo kiest 58% van de meisjes in 2020/21 voor een N-profiel. Het aandeel jongens dat een N-profiel kiest, daalt sinds 2014/15. Het percentage in 2014/15 was 47% op havo en 66% op vwo. In 2020/21 is dit nog 40% op havo en 60% op vwo.

Regionaal

AANDEEL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL (4E LEERJAAR)

In de figuur is geografisch weergegeven welk deel van de leerlingen op havo en vwo kiest voor een technisch profiel in het vierde leerjaar.

In de Sint Anthonis koos in 2020/21 77% van de havo- en vwo-leerlingen voor een n-profiel. Het gaat daarbij om 59 leerlingen. Het landelijk gemiddelde is 47%.

Uitgesplitst naar leerweg, is zichtbaar dat in Sint Anthonis relatief de meeste leerlingen op havo kiezen voor een N-profiel in 2020/21 (78%, 52 leerlingen). Gemeente Rozendaal volgt op de voet met 61% (34 leerlingen). Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 39%. Eemsdelta is de gemeente waar relatief de meeste vwo-leerlingen kiezen voor een N-profiel (78%, 32 leerlingen). Dit is fors hoger dan het landelijke cijfer van 59%.

Open het kaartje hier in een groter scherm.

loading...
loading...

AANTAL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL (4E LEERJAAR)

Het aantal leerlingen op de havo en het vwo dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is tussen 2011/12 en 2016/17 gestegen van 44.113 naar 53.743 leerlingen. Daarna is het aantal gedaald tot 49.246 leerlingen in 2020/21. Voor het vwo geldt dat het aantal leerlingen met een N-profiel groeide van 23.435 in 2011/12 tot 27.012 in 2016/17 en vervolgens licht daalde tot 25.617 in 2020/21. Voor de havo geldt een toename van 20.678 in 2011/12 tot 26.731 in 2016/17 en vervolgens een daling naar 23.629 leerlingen in 2020/21.

Het aantal meisjes dat kiest voor een N-profiel is zowel op de havo als het vwo toegenomen tussen 2011/12 en 2016/17, vervolgens gestabiliseerd tot 2018/19 en zowel op havo als vwo gedaald in de laatste twee jaar. De toename op de havo is 8.708 meisjes in 2011/12 tot 12.469 in 2016/17. Het aantal is 11.462 in 2020/21. Op het vwo is het aantal meisjes dat kiest voor een N-profiel toegenomen van 11.233 in 2011/12 tot 13.977 in 2016/17. Dit aantal is sindsdien ongeveer gelijk gebleven en bedraagt 13.586 in 2020/21. Het aantal jongens dat kiest voor een N-profiel is op zowel havo als vwo na een stijging tussen 2010/11 (havo 12.297; vwo 12.224) en 2014/15 (havo 14.315; vwo 13.293) gedaald tot aan 2020/21 (havo 12.267; vwo 12.031).

loading...

Landelijk

DOORSTROOM HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL NAAR BÈTATECHNISCHE OPLEIDING IN HO

Het merendeel van de leerlingen dat examen doet in een N-profiel, stroomt daarna door naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Dit percentage is gestegen van 53% van de gediplomeerden in 2010/11 naar 61% in 2014/15 en daalde daarna tot 56% in 2019/20. Op het vwo ligt het doorstroompercentage met 62% hoger dan op de havo (49%).

Jongens die diplomeren met een N-profiel stromen vaker door naar technisch vervolgonderwijs dan meisjes met een N-profiel. Op de havo stroomt 29% van de meisjes met een N-profiel door naar een technische opleiding, tegenover 70% van de jongens. Op het vwo stroomt 50% van de meisjes met een N-profiel door naar een technische opleiding, tegenover 75% van de jongens.

Regionaal

DOORSTROOM HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL NAAR BETATECHNISCHE OPLEIDING IN HO

Per gemeente is zichtbaar welk deel van de havo- en vwo-leerlingen doorstroomt van een N-profiel naar een bètatechnische opleiding. Landelijk gezien stroomt 56% van de leerlingen met een N-profiel door naar een bètatechnische studie in het hoger onderwijs. De gemeente met relatief de grootste doorstroom vanuit zowel havo als vwo is Sluis met 75%. In aantallen betekent het dat 18 leerlingen die een diploma met N-profiel haalden in 2019/20, startten met een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs in 2020/21.

In Sluis stromen ook relatief de meeste leerlingen met een N-profiel vanuit havo naar een bètatechnische opleiding, 75% (9 leerlingen). Dit is aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 49%. In Vijfheerenlanden stromen relatief de meeste leerlingen met een N-profiel vanuit vwo door naar een bètatechnische opleiding, 89%. Het gaat daarbij om 16 leerlingen. Het landelijk gemiddelde ligt op 62%.

Open het kaartje hier in een groter scherm.

loading...
loading...

Landelijk

DOORSTROOM HAVO/VWO-LEERLINGEN ONGEACHT PROFIEL NAAR BÈTATECHNISCHE OPLEIDING IN HO

Het totale percentage leerlingen dat met een havo- of vwo-diploma doorstroomt naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs is tussen 2009/10 en 2016/17 flink toegenomen van 26% tot 35%. Sinds 2016/17 is dit (licht) gedaald naar 32%. Vanuit havo stroomde 26% van alle gediplomeerden in 2019/20 door naar bètatechnisch hoger onderwijs. Vanuit vwo stroomde 40% van alle gediplomeerden in 2019/20 door naar bètatechnisch hoger onderwijs.

Van alle meisjes die een vwo-diploma haalden in 2019/20, koos 31% een bètatechnische opleiding. Dit is een toename ten opzichte van 2009/10, toen 22% bètatechniek koos. Op havo gaat het om 14% in 2019/20, tegenover 9% in 2009/10. De laatste jaren is het percentage doorstroom van vrouwen naar bètatechnisch hoger onderwijs redelijk stabiel. Onder jongens is de doorstroom afgelopen tien jaar eveneens toegenomen (havo 34% naar 39% en vwo 45% naar 50%). Sinds 2016/17 is het aandeel echter licht aan het dalen (havo 42% naar 39% en vwo 53% naar 50%).

Jet-Net & TechNet

Jet-Net & TechNet is een netwerk van honderden bedrijven en scholen met als doel om jongeren een reëel en positief beeld te geven van technische beroepen. Jet-Net & TechNet koppelt bedrijven en scholen aan elkaar om meer jongeren bewust te laten kiezen voor een technische vervolgopleiding. Zowel landelijk als regionaal brengt Jet-Net & TechNet leerlingen en docenten in contact met (contexten uit) het bedrijfsleven om hen te laten ervaren hoe inspirerend, uitdagend en fascinerend een baan in de techniek, technologie en ICT kan zijn.

In 2020 waren 433 schoolvestigingen in het voortgezet onderwijs aangesloten bij Jet-Net & TechNet en 2.079 bedrijven.

158 scholen schreven zich in voor de Expeditie 7 Werelden. Op dit online platform ontdekken leerlingen een variatie aan technische beroepen en bedrijven. 35 scholen deden mee aan de online variant van Meet the Boss, een enerverende debatwedstrijd voor scholen en bedrijven over technologie en maatschappij.

Ook registreerden zich 188 nieuwe bedrijven op het Jet-Net & TechNet loket. 350 professionals uit het bedrijfsleven lieten zich trainen in het geven van een gastles die jongeren aanspreekt. De training werd gewaardeerd met een 8.0. Ruim 2.500 docenten en decanen werden ondersteund met kennis en tips voor een kwalitatief goede uitvoering van LOB-activiteiten via het Jet-Net & TechNet loket.

Voor decanen, mentoren en docenten in het voortgezet onderwijs blijven de inzichten uit het BètaMentality-model en de 7 werelden van techniek een waardevolle bron van inspiratie voor hun lessen in LOB, techniek of technologie. In totaal namen in 2020 1.440 personen deel aan workshops/webinars, werden door 510 personen van scholen in het voortgezet-onderwijsmaterialen gedownload en volgden ruim 21.000 mensen de online updates voor het voortgezet onderwijs.

Regionale VO-HO-netwerken

De regionale VO-HO netwerken zetten zich in voor een goede aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs, professionalisering van docenten en curriculumvernieuwing in het voortgezet onderwijs. Verspreid over Nederland werken 11 universiteiten, 19 hogescholen, 382 havo/vwo-scholen en circa 150 bedrijven en andere organisaties samen in regionale netwerken. De grootste technologieschoolreis van Nederland, de jaarlijkse Hannover Messe Challenge kon vanwege de coronapandemie niet doorgaan, maar de netwerken waren online actief. De scholen in het voortgezet onderwijs werden ondersteund via allerlei (digitale) masterclasses en nascholingen. In 2020 werd er gewerkt aan een online Junior Consultancy Training waarin leerlingen in opdracht van een bedrijf een product of ontwerp opleveren. Tijdens de Career Day in Wageningen ontdekten leerlingen en docenten welke mogelijkheden een N&T/ N&G profiel biedt in de wereld van de (groene) technologie.

VHTO: meisjes en techniek

VHTO zet zich in om de participatie van meisjes/vrouwen in bèta/techniek/ICT te vergroten. VHTO heeft in 2019 veel voorlichtingsactiviteiten over bèta, techniek en ICT uitgevoerd met leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs. Bij deze activiteiten worden vrouwelijke professionals en studenten als rolmodellen betrokken. In het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) zijn in 2020 zijn in totaal 43 voorlichtingen georganiseerd, waarvan 35 op havo/vwo-scholen.

In totaal hebben hieraan 1.627 meisjes meegedaan. De voorlichtingen die gepland stonden voor maart en april werden helaas door de coronapandemie geannuleerd. De voorlichtingen vanaf mei t/m december hebben online plaatsgevonden.

In 2020 werden opnieuw buitenschoolse (en online) DigiVita Code Events georganiseerd in samenwerking met hoger onderwijsinstellingen om 317 meisjes van 8 tot 18 jaar overal in het land (en vanwege COVID-19 ook online) te leren programmeren.

Op 2 april 2020 stond Girls’ day gepland, 10.736 meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar zouden op bezoek gaan bij 406 bedrijven en deelnemen aan speciaal georganiseerde activiteiten om hen kennis te laten maken met de bèta/technische werkzaamheden in de dagelijkse beroepspraktijk. Door de coronapandemie werd Girls’ day helaas afgelast, wel is er een online evenement voor 400 meisjes gehouden.

Ook hebben met steun van de gemeente Amsterdam Meet-ups plaatsgevonden tussen VO-scholieren en vrouwelijke tech ondernemers. Doel hiervan was om meisjes bekender te maken met de Tech-wereld en laten zien wat de maatschappelijke impact is van technologische innovaties en de impactvolle rol die zij daarin kunnen spelen.

Onderzoekend en ontwerpend leren

Scholen met het predicaat Technasium bieden op havo en vwo extra verdiepend en praktisch technisch onderwijs aan in de vorm van het vak O&O. Stichting Technasium ontwikkelt samen met de scholen het technasiumonderwijs, begeleidt de regionale technasiumnetwerken waarin de scholen samenwerken, leidt docenten op en bewaakt de kwaliteit. Doel is het bevorderen en ontwikkelen van toegepast en contextrijk technisch bètaonderwijs gedurende havo en/of vwo. Leerlingen die het vak O&O volgen, kiezen veel vaker voor bètatechnisch vervolgonderwijs. 73% van de leerlingen met een natuurprofiel en O&O kiest voor een bètatechnische opleiding in 2020/2021, tegenover 55% van de gediplomeerden met een N-profiel zonder O&O (zie draaitabel van DUO). Op zowel havo als vwo zijn grote verschillen zichtbaar. Op de havo kiest 68% van de O&O-gediplomeerden met een N-profiel voor een technische studie in 2020/2021, tegenover 48% van de leerlingen met een N-profiel zonder O&O. Van de vwo-gediplomeerden met O&O kiest 78% voor bètatechniek, tegenover 61% van de gediplomeerden met een N-profiel zonder O&O.