Primair onderwijs

Om kinderen voor te bereiden op een wereld die door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen continu en razendsnel verandert, zetten vele partijen zich in om kinderen  op een vroege leeftijd in aanraking te brengen met wetenschap & technologie (w&t). Hierdoor ontwikkelen zij vaardigheden als kritisch denken, vindingrijkheid en creativiteit. De afgelopen jaren is een basis gelegd voor het vergroten van de inzet van w&t in het primair onderwijs, met een prominente plek voor digitale vaardigheden.

Jet-Net en TechNet

Vanuit Jet-Net en TechNet wordt aan basisscholen een praktische en laagdrempelige ondersteuning geboden bij het invoeren en integreren van wetenschap & techniek/technologie (w&t) in het schoolcurriculum. Met een vraaggestuurde aanpak werden leerkrachten en directies van 1.550 scholen in 2019 begeleid bij het starten met w&t en het integreren van w&t in het lesaanbod. In 793 van de gevallen kreeg de school hierbij ondersteuning van een techniekcoach waarvan er in 2019 36 actief waren. 2.423 professionals van 354 scholen namen deel aan workshops en nog eens 134 scholen volgden de webinars.

51 scholen dienden in het kader van de TechniekTrofee een goed idee voor w&t-onderwijs in, zodat ze met het prijzengeld hun idee kunnen uitvoeren en het w&t-onderwijs op hun school naar een hoger plan kunnen tillen.

Regionale w&t netwerken

In Nederland zijn 8 regionale w&t-netwerken actief in het primair onderwijs. Mede door de inspanningen van deze netwerken staat het thema w&t in een groot deel van de Nederlandse basisscholen op de kaart. Het regionale netwerk heeft een loket- en expertisefunctie en helpt scholen helpen bij invulling van w&t-onderwijs, voornamelijk door kennisdeling en het (faciliteren van het) leren van elkaar. Elke regio kent zijn eigen dynamiek en methodiek om het thema binnen de scholen verder te brengen. Besturen en scholen zijn in verschillende vormen betrokken bij een netwerk: in een stuur-of regiegroep, via w&t-café’s, innovatietrajecten of inhoudelijke leerlijnen. In 2019/20 zijn 87 besturen betrokken en 4.417 basisscholen. Afgelopen jaren zijn er tenminste 37 w&t-cafés georganiseerd, met gezamenlijk meer dan 2.500 deelnemers. In w&t-cafés kunnen leerkrachten en schoolleiders inspiratie, kennis en ervaring opdoen over wetenschap en technologie in de onderwijspraktijk. Platform Talent voor Technologie ondersteunt de netwerken.

VHTO

Sinds januari 2018 is VHTO, landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek/ICT, partner in de Alliantie Werk.en.de.Toekomst. Deze Alliantie (gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) zet zich onder andere in om genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te doorbreken. In het kader van deze Alliantie voert VHTO een aantal interventies uit, gebaseerd op succesvolle eerdere VHTO-activiteiten, zoals de voorlichtingsactiviteiten over bèta, techniek en ICT voor leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs. Bij deze activiteiten worden vrouwelijke professionals en studenten als rolmodellen betrokken.

In het basisonderwijs heeft VHTO het project Beeldenbrekers op scholen uitgevoerd. De lessen die in het kader van dit project werden gegeven, hebben als doel om stereotypering van bètatechnische beroepen en beroepsbeoefenaars tegen te gaan. In 2019 hebben 76 klassen meegedaan aan Beeldenbrekers. Ook hebben in 2019 133 meisjes uit groep 8 meegedaan aan de Smart City Challenges for Girls. Tijdens deze eendaagse evenementen hebben zij in gemeentehuizen slimme technologische oplossingen bedacht voor maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast hebben 80 meisjes deelgenomen aan de DeepDivers.ai events over Artificial Intellingence.

Tenslotte hebben 11.000 meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar deelgenomen aan Girlsday 2019; zij gingen op bezoek bij 378 bedrijven die hun deuren openden om de meisjes te laten deelnemen aan speciaal georganiseerde activiteiten om hen kennis te laten maken met de bèta/technische werkzaamheden in de dagelijkse beroepspraktijk.

JINC: technische bliksemstages

JINC is een non-profitorganisatie die jongeren helpt bij een goede start op de arbeidsmarkt. In 2019 hebben 4.034 leerlingen van groep 7 en 8 via Jinc een technische Bliksemstage gevolgd. Dit is een flink groter aantal dan in 2018; toen volgden 1.314 basisschoolleerlingen een technische Bliksemstage. Een Bliksemstage is een bedrijfsbezoek, waarbij leerlingen zelf aan de slag gaan binnen het betreffende bedrijf. Het doel is dat de leerlingen in aanraking komen met techniek, zodat zij later beter in staat zijn een keuze te maken voor een vakkenpakket of opleiding.