Primair onderwijs

Om kinderen voor te bereiden op een wereld die door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen continu en razendsnel verandert, worden zij op vroege leeftijd in aanraking gebracht met Wetenschap & Technologie (W&T). Hierdoor ontwikkelen zij vaardigheden als kritisch denken, vindingrijkheid en creativiteit. De afgelopen jaren is een basis gelegd voor het vergroten van de inzet van w&t in het primair onderwijs, met een prominente plek voor digitale vaardigheden.

 

Regionale W&T netwerken

In Nederland zijn 8 regionale netwerken W&T actief in het primair onderwijs. Zij richten zich op het activeren en stimuleren van basisscholen om W&T onderwijs aan te bieden. Het regionale netwerk heeft een loketfunctie en kan scholen helpen bij de vraagformulering en invulling van W&T onderwijs. Het regionale karakter van de netwerken is essentieel. Elke regio heeft zijn eigen dynamiek en eigen behoeftes en elk netwerk ontwikkelt zijn eigen, regio specifieke stimuleringsprogramma. Hiermee helpen de regionale netwerken basisscholen om W&T in hun onderwijsprogramma op te nemen op de manier die past bij de school. In 2017 bezochten 344 leerkrachten en schoolleiders W&T cafés om inspiratie op te doen en kennis uit te wisselen over wetenschap en technologie in de onderwijspraktijk. Dit schooljaar (2017/18) hebben 2.650 leerlingen en leerkrachten de Techniekpact Collegetours met ambassadeur André Kuipers bijgewoond. In totaal zijn inmiddels in samenwerking met de netwerken 14.000 basischoolleerlingen en -leerkrachten bereikt.

Implementatie en professionalisering

TechniekTalent.nu biedt basisscholen praktische ondersteuning bij het invoeren en integreren van wetenschap & techniek (W&T) in het curriculum. Met een vraaggestuurde aanpak werden leerkrachten en directies van 1.811 scholen in 2017 begeleid bij het starten met W&T en het verankeren van W&T in het lesaanbod. In 474 van de gevallen kreeg de school hierbij ondersteuning van een techniekcoach waarvan er in 2017 80 actief waren. 273 scholen kregen met de Techniekscan inzicht in de mate waarin W&T is ingevoerd. Daarnaast werden in totaal 2.708 kennisproducten, zoals whitepapers en lesideeën, afgenomen en werden er 74 workshops verzorgd.

In opdracht van Techniektalent.nu, heeft VHTO het programma Share my Day in Tech uitgevoerd. Daarbij werden 224 pabostudenten gekoppeld aan een vrouwelijke technische professional. Zij kregen daarmee inzicht in de praktijk van het technisch bedrijfsleven en ontwikkelden op basis daarvan een techniekles voor hun stageschool.

VHTO

VHTO zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten. VHTO heeft in 2017 veel voorlichtingsactiviteiten over bèta, techniek en ICT uitgevoerd met leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs. Bij deze activiteiten worden vrouwelijke professionals en studenten als rolmodellen betrokken.

VHTO heeft  in het kader van DigiLeerKracht ruim 300 basisschoolleerkrachten geschoold en gezorgd dat deze leerkrachten kundig, didactisch onderbouwd en vol zelfvertrouwen de programmeerlessen op hun school verder konden ontwikkelen.

Daarnaast heeft VHTO de projecten Beeldenbrekers en Talentenkijker op scholen uitgevoerd. De lessen die in het kader van deze projecten werden gegeven, hadden als doel om stereotypering van bètatechnische beroepen en beroepsbeoefenaars tegen te gaan. In het basisonderwijs zijn 1.569 kinderen bereikt met de lessen. Ook hebben in 2017 precies 100 meisjes uit groep 8 meegedaan aan de Smart City Challenges for Girls. Tijdens deze eendaagse evenementen hebben zij slimme technologische oplossingen bedacht voor maatschappelijke vraagstukken.

JINC: technische bliksemstages

JINC is een non-profitorganisatie die jongeren helpt bij een goede start op de arbeidsmarkt. In 2017 hebben 1.354 basisschoolleerlingen via JINC een technische Bliksemstage gevolgd. Een Bliksemstage is een bedrijfsbezoek, waarbij leerlingen zelf aan de slag gaan binnen het betreffende bedrijf. Het doel is dat de leerlingen in aanraking komen met techniek, zodat zij later beter in staat zijn een keuze te maken voor een vakkenpakket of opleiding.

Jet-Net Junior

Eind 2016 hebben Jet-Net en TechNet de krachten gebundeld in één organisatie: Jet-Net & TechNet. Binnen dit netwerk werken scholen en bedrijven samen om leerlingen al op jonge leeftijd een positief beeld te geven van de technische beroepen, zodat zij een bewuste keuze kunnen maken voor een technisch profiel en later voor een technische vervolgopleiding en carrière.

Specifiek voor het basisonderwijs is in 2013 Jet-Net Junior opgericht, bedoeld om vanuit de context van het bedrijfsleven een bijdrage te leveren aan wetenschap & technologieonderwijs. De 7 Jet-Net Junior hubs richten zich op basisschoolleerlingen, leerkrachten en pabostudenten en bieden elk een eigen, bij de regio passende aanpak: van een driedaags programma en verschillende challenges voor leerlingen tot een leerlijn voor leerkrachten en masterclasses voor pabostudenten. In totaal worden zo’n 300 scholen bereikt met de activiteiten van de hubs.

Voorbeeld - Jet-Net Junior hub Noord-Holland: Techport Challenges
De hub in de regio Techport biedt scholen schoolcompetities waarin teams het tegen elkaar opnemen op gebied van duurzame mobiliteit. Leerlingen vormen teams en leren onderzoeken, ontwerpen en ondernemen. Voor leerkrachten zijn er handleidingen, lesbrieven met werkbladen en masterclasses. Nieuw is een programma voor basisschoolleerlingen waarin bedrijfsbezoeken en het maken van een (multimediale) presentatie centraal staan. Via dit programma maken de leerlingen eenvoudig kennis met de zeven werelden van techniek en bijbehorende beroepen.

Via dit doeprogramma wordt de samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio gestimuleerd, om er uiteindelijk voor te zorgen dat scholen in 2020 W&T hebben geïmplementeerd.